Seoul International Jewelry Art Fair 2013

기획      :  이윤령

 

장소      :  홍익대학교 현대미술관 (홍문관 2층 제1전시실, 제2전시실)

 

일시      :  2013. 5월 1일(수) – 5월 5일(일)

 

관람시간  :  am10:00 – pm6:00

 

특별전시  :  장신구+의상        의상 감독: 간호섭

 

의상     : 홍익대학교 대학원 의상 디자인학과

 

행사      :  예술 장신구의 이해 5월 2일(목) – 5일(일) pm3-5

 

                   Moving fair         5월 4일(토)  Pm 4-6

 

관람료    :  2000원

 

문의      :  031-249-9943     010-6245-4420

장신구페어_1장신구페어_3 장신구페어_2